วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว ชัญญณัส จินะสอน


คบ.2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง